ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย:
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการศัตรูพืช
ชื่อภาษาอังกฤษ:
Master of Science Program in Plant Pest Management Technology
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย):
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีการจัดการศัตรูพืช)
ชื่อย่อ (ไทย):
วท.ม. (เทคโนโลยีการจัดการศัตรูพืช)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ):
Master of Science (Plant Pest Management Technology)
ชื่อย่อ (อังกฤษ):
M.Sc. (Plant Pest Management Technology)
ข้อมูลเพิ่มเติม • รายละเอียดโครงสร้างของ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการศัตรูพืช
ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย:
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชสวน
ชื่อภาษาอังกฤษ:
Master of Science Program in Horticulture
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย):
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (พืชสวน)
ชื่อย่อ (ไทย):
วท.ม. (พืชสวน)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ):
Master of Science (Horticulture)
ชื่อย่อ (อังกฤษ):
M.Sc. (Horticulture)
ข้อมูลเพิ่มเติม • รายละเอียดโครงสร้างของ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชสวน
ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย:
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชไร่
ชื่อภาษาอังกฤษ:
Master of Science Program in Agronomy
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย):
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (พืชไร่)
ชื่อย่อ (ไทย):
วท.ม. (พืขไร่)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ):
Master of Science (Agronomy)
ชื่อย่อ (อังกฤษ):
M.Sc. (Agronomy)
ข้อมูลเพิ่มเติม • รายละเอียดโครงสร้างของ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชไร่
ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย:
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปฐพีวิทยา
ชื่อภาษาอังกฤษ:
Master of Science Program in Soil Science
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย):
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ปฐพีวิทยา)
ชื่อย่อ (ไทย):
วท.ม. (ปฐพีวิทยา)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ):
Master of Science (soil Science)
ชื่อย่อ (อังกฤษ):
M.Sc. (soil Science)
ข้อมูลเพิ่มเติม • รายละเอียดโครงสร้างของ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปฐพีวิทยา
ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย:
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร
ชื่อภาษาอังกฤษ:
Master of Science Program in Agricultural Biotechnology
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย):
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร)
ชื่อย่อ (ไทย):
วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ):
Master of Science (Agricultural Biotechnology)
ชื่อย่อ (อังกฤษ):
M.Sc. (Agricultural Biotechnology)
ข้อมูลเพิ่มเติม • รายละเอียดโครงสร้างของ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร